Tiếng Việt
LIÊN TRƯỜNG QUY NHƠN - TIẾNG NÓI CỦA CỰU HỌC SINH QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Bài viết : Định Văn / Hình ảnh : Phạm Lê Huy...